page view image

Kontaktimprovisajon med Carte Blanche vår 2023: 28.05 (Contact Improvisation Pool with Carte Blanche)

Bestill
event image

NORSK


«Contact Improvisation Pool» er et Carte Blanche-program med regelmessige kontaktimprovisasjonsworkshops og jamsessions for familier, nybegynnere og profesjonelle i Bergen.


Programmet er ment å legge til rette for arrangementer som skal utvikle det eksisterende kontaktimpro-miljøet i Bergen og fremme kontaktimprovisasjon som en metode for kreativ aktivitet for alle i samfunnet vårt.


Datoer: søndager 29.01, 26.02, 26.03, 30.04, 28.05 & 25.06


Program:

12.00-13.15 Workshops for familier med barn 7-11 år

Pris: 100 kr

14:00-15.30 Åpen klasse

Pris: 200 kr

16.00-18.00 Jam-session

Pris: Gratis


Workshopene og improjammmen ledes av Ewa og Dawid Lorenc, og Adrian Bartczak.


1) Workshop for familier med barn 7-11 år

I workshopen for familier inviterer vi barn og deres foreldre til å oppleve magien med bevegelse. Kontaktimprovisasjon kan gi barn verktøy og ferdigheter for personlig og selvstendig utvikling. Den utforsker fantasi, fleksibilitet, koordinasjon, smidighet, balanse, humor og oppmerksomhet til et bredt spekter av sanseopplevelser. I Kontaktimpro oppmuntres man til å kanalisere ulike følelser til en fysisk opplevelse i en atmosfære av frihet og gleden av å være aktiv. Dette kan styrker barnets mestringsfølelse.


Pris: 100 kr per deltaker


2) Åpen klasse for kontaktimprovisasjon


Kontaktimprovisasjon er en form for improvisert dans som involverer å utforske ens kropp i forhold til andre ved å bruke grunnleggende elementer som å dele vekt, berøring og bevegelsesbevissthet.

Målet med workshopene er en bedre forståelse av våre egne kropper ved å utvide sensitivitet og selvbevissthet. Med pur bevegelsesglede, vil vi utforske bevisstheten vår ved å prøve ut ideer som tyngdekraft, tilknytning, kontaktpunkter, konstant observasjon, risikotaking, fall og landinger, og løft og kast.


Pris: 200 kr per deltaker


3) Kontakt-improjam


Kontaktimprovisasjon (CI) er en form for improvisert dans som innebærer å utforske sin kropp i forhold til andre. Siden den hovedsakelig er en kunst og ikke en kommersiell trend, tiltrekker denne moderne dansekunsten mennesker over hele verden med sin dybde, enkelhet og oppriktighet. Den undersøker danseformens muligheter for å utvide holdninger til berøring og bygge ferdigheter i berøring og kommunikasjon, samt med personer som opplever berøringsvansker.

Kontaktimprovisasjons-praksis er en annen måte å være med, og forholde seg til mennesker på. Den utfordrer normativ atferd og skaper fellesfølelse ved å legge vekt på samhold og tilknytning. Dette kan ha mange positive effekter, inkludert å øke bevisstheten, oppmuntre til lekenhet og gjensidig støtte, og øke livsgleden.


 Pris: Denne delen av programmet er gratis, men man må bestille billett.


ENGLISH


Contact Improvisation Pool is a Carte Blanche program of regular contact improvisation workshops and jam sessions for families, beginners, and professionals in Bergen. 


The program is intended to facilitate events that will develop the existing CI community in Bergen and promote contact improvisation in our society as a method of creative activity for everyone.


Dates: Sundays 29.01, 26.02, 26.03, 30.04, 28.05 & 25.06


Schedule:

12.00-13.15 Workshops for families with kids 7-11yo

Price: 100 NOK

14:00-15.30 Open class

Price: 200 NOK

16.00-18.00 Jam session

Price: Free


Workshops and jams are led by Ewa and Dawid Lorenc, and Adrian Bartczak.


1) Workshop for families with kids 7-11yo

Contact Pool for families invites children and their parents to experience the magic of movement. CI can provide children with tools and skills for personal and independent development. It Explores imagination, flexibility, coordination, agility, balance, humor, and attentiveness to a broad range of sensations. CI encourages channeling different emotions into a physical experience in an atmosphere of freedom and the joy of being active. It strengthens the child's sense of competence.


Price: 100 NOK per participant


2) Open class of Contact Improvisation (CI)


CI is a form of improvised dancing that involves exploring one's body in relation to others by using the fundamentals of sharing weight, touch, and movement awareness.


The goal of workshops is a better understanding of each other's bodies by extending sensitivity and self-awareness. With the pure joy of the body in motion, we will explore our consciousness by investigating ideas like gravity, connection, points of contact, constant observation, risk-taking, falls and landings, lifts and throws.


Price: 200 NOK per participant


3) Contact Impro Jam


Contact Improvisation(CI) is a form of improvised dancing that involves exploring one's body in relation to others. Being mainly an art and not a commercial trend, this modern dance art attracts people worldwide by its deepness, simplicity, and sincerity. It examines the possibilities of the dance form to widen attitudes towards touch and build skills in touching and communication, as well as with people experiencing difficulties with touch.


CI practice proposes a different way of being and relating to people. It challenges our normative behavior and creates communal feelings by emphasizing togetherness and connectedness. It can have many positive effects, including enhancing awareness, encouraging playfulness and mutual support, and increasing the joy of life.


 Price: This part of the program is free, but you need to order a ticket.

carte blanche workshop familieworkshop danseworkshop kontaktimprovisasjon contactimprovisation ci cicontactpool

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.

Purchased tickets are non-refundable.