page view image

Kontaktimprovisasjon med Carte Blanche (Contact Improvisation Pool with Carte Blanche)

Informasjon
event image

NORSK


«Contact Improvisation Pool» er et Carte Blanche-program med regelmessige kontaktimprovisasjonsworkshops og jamsessions for familier, nybegynnere og profesjonelle i Bergen.


Programmet er ment å legge til rette for arrangementer som skal utvikle det eksisterende kontaktimpro-miljøet i Bergen og fremme kontaktimprovisasjon som en metode for kreativ aktivitet for alle i samfunnet vårt.


Datoer: søndager 28. januar, 25. februar, 24. mars, 28. april, 26. mai og 16. juni


Program:

14:00-16:00 Åpen klasse

Pris: 250 kr

16:00-17:00 Jam-session

Pris: 100 kr, gratis for deltakere på Åpen Klasse


Åpen klasse for kontaktimprovisasjon


Kontaktimprovisasjon er en form for improvisert dans som involverer å utforske ens kropp i forhold til andre ved å bruke grunnleggende elementer som å dele vekt, berøring og bevegelsesbevissthet.

Målet med workshopene er en bedre forståelse av våre egne kropper ved å utvide sensitivitet og selvbevissthet. Med pur bevegelsesglede, vil vi utforske bevisstheten vår ved å prøve ut ideer som tyngdekraft, tilknytning, kontaktpunkter, konstant observasjon, risikotaking, fall og landinger, og løft og kast.


Pris: 250 kr per deltaker


Kontakt-improjam


Kontaktimprovisasjon (CI) er en form for improvisert dans som innebærer å utforske sin kropp i forhold til andre. Siden den hovedsakelig er en kunst og ikke en kommersiell trend, tiltrekker denne moderne dansekunsten mennesker over hele verden med sin dybde, enkelhet og oppriktighet. Den undersøker danseformens muligheter for å utvide holdninger til berøring og bygge ferdigheter i berøring og kommunikasjon, samt med personer som opplever berøringsvansker.

Kontaktimprovisasjons-praksis er en annen måte å være med, og forholde seg til mennesker på. Den utfordrer normativ atferd og skaper fellesfølelse ved å legge vekt på samhold og tilknytning. Dette kan ha mange positive effekter, inkludert å øke bevisstheten, oppmuntre til lekenhet og gjensidig støtte, og øke livsgleden.


 Pris: 100 kr, gratis for deltakere på Åpen Klasse


ENGLISH


Contact Improvisation Pool is a Carte Blanche program of regular contact improvisation workshops and jam sessions for families, beginners, and professionals in Bergen. 


The program is intended to facilitate events that will develop the existing CI community in Bergen and promote contact improvisation in our society as a method of creative activity for everyone.


Dates: Sundays 28 January, 25. February, 24 March, 28 April, 26 May and 16 June


Schedule:

14:00-16:00 Open class

Price: 250 NOK

16:00-17:00 Jam session

Price: 100 NOK


Open class of Contact Improvisation (CI)


CI is a form of improvised dancing that involves exploring one's body in relation to others by using the fundamentals of sharing weight, touch, and movement awareness.


The goal of workshops is a better understanding of each other's bodies by extending sensitivity and self-awareness. With the pure joy of the body in motion, we will explore our consciousness by investigating ideas like gravity, connection, points of contact, constant observation, risk-taking, falls and landings, lifts and throws.


Price: 250 NOK per participant


Contact Impro Jam


Contact Improvisation(CI) is a form of improvised dancing that involves exploring one's body in relation to others. Being mainly an art and not a commercial trend, this modern dance art attracts people worldwide by its deepness, simplicity, and sincerity. It examines the possibilities of the dance form to widen attitudes towards touch and build skills in touching and communication, as well as with people experiencing difficulties with touch.


CI practice proposes a different way of being and relating to people. It challenges our normative behavior and creates communal feelings by emphasizing togetherness and connectedness. It can have many positive effects, including enhancing awareness, encouraging playfulness and mutual support, and increasing the joy of life.


Price: 100 NOK; free for participants in the Open class
Foto: Henning Rasmussen

carte blanche workshop danseworkshop kontaktimprovisasjon contactimprovisation ci cicontactpool

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.

Purchased tickets are non-refundable.